Bakgrund Kulturpaletten

Kort bakgrund till projektet Kulturpaletten på vårdcentraler.

Forskning visar att kulturaktiviteter har en potential att påverka individer gynnsamt både fysiologiskt, biologiskt, och emotionellt. Vi ser i olika studier att kultur och konst  kan stimulera kreativitet, öka känsla av sammanhang mellan människor och till och med stimulera känslor och beteenden som gör att livet blir lättare att leva. Kulturaktiviteter har även visat sig berika och öka minneskapacitet, skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk, och göra så att vi påskyndar inlärning och känner känslor av meningsfullhet och sammanhang.

Men trots kunskapen om kulturaktiviteters goda inverkan i olika sammanhang på både individ- och gruppnivå så har vi inte använt oss av denna kunskap på något systematiskt sätt. Eftersom det saknats en  lättillgänglig praktisk välfungerande länk mellan kulturaktörer och olika målgrupper så skapades projektet Kulturpaletten. Målgruppen var kvinnor med stressrelaterade utmattningssymptom , en allt större växande grupp i samhället.

Vi i projektet Kulturpaletten har velat sprida de positiva forskningsresultat som redan finns och samtidigt systematisera kulturaktiviteter på ett lättillgängligt sätt. Tanken var att om det är så att utmattade kvinnor kunde dra nytta av kulturen på ett nytt sätt så har vi mycket att vinna, både ekonomiskt i form av utebliven sjukskrivning och vårdkonsumtion, men även i minskat individuellt lidande.

Projektet har handlat om att ta vara på olika kulturproducenters kompetens och etablera nya lättillgängliga kulturhälsoplattformar på vårdcentraler där musiker, dansare, skådespelare, bildkonstnärer, mindfulnessutövare och filmkännare introducerats som kulturhälsospridare, med syfte att verka för att stimulera utmattade kvinnor på ett hållbart sätt och öka känsla av mening. De olika kulturhälsopaketens effekt har utvärderats systematiskt dels genom skattningsformulär och dels genom intervjuer. Även sjukvårdspersonalen har intervjuats och delat sina upplevelser om att stå som mottagare av kulturhälsoplattformar.

Projektet har utvärderats före, efter tre månaders kulturaktivitet samt vid uppföljning efter ytterligare tre månader, med både skattningsformulär och intervjuer, vilka jämförts mot kontrollgrupp.

I förlängningen av Kulturpalettprojektet hoppas vi nu kunna se en ny kulturhälsotjänst, kulturhälsoplattformar, vilket stimuleras av kulturentreprenörskap som baseras på en samverkan mellan representanter från kultursektor/näringsliv/företagshälsovård och kulturhälsoforskare. Kulturhälsoplattformar  såsom koncept kommer nu att spridas nationellt och även bli internationellt etablerat  bland annat tack vare vetenskapliga publikationer.