Välkommen till Kulturhälsoboxens hemsida!

Under 2012 och 2013 har det unika projektet Kulturpalett på vårdcentraler ägt rum på fyra vårdcentraler i Stockholms län. Dans, musik, film, teater, bild och stillhetsövningar har paketerats i separata paket och presenterats för utmattade kvinnor. Kulturproducenter har erbjudit kulturaktiviteterna i vårdcentralernas konferensrum under 12 veckor, en gång per vecka.

Utvärderingar har skett efter tre månader samt vid en uppföljning efter ytterligare tre månader. I resultaten kan vi utläsa att patienternas självskattade hälsa har ökat och att graden av utmattning har minskat i aktivitetsgruppen jämfört med kontrollgruppen som inte fått någon kulturaktivitet. Dessutom ser vi att minskad utmattningsgrad är kopplad till ökad känslosortering. Kulturaktiviteterna har bidragit till att kvinnorna har börjat differentiera sina känslor, dvs lärt sig att känna skillnad på olika känslor hos sig själva. Och det är först när vi kan känna igen känslor hos oss själva som vi kan känna igen känslor hos våra medmänniskor. Känslosortering är dessutom av stor vikt för att uppmärksamma tidiga tecken på sjukdom.

I resultaten ser vi även att vårdpersonalen önskat vara delaktiga i kulturaktiviteterna. ”Man kan inte må bättre än sin vårdgivare”, som en av projektets patienter sa. Vårdgivarna signalerar på olika sätt att de är överbelastade och patienterna känner av detta.

Det är viktigt att sprida kunskap från projektet Kulturpalett på vårdcentraler till så många som möjligt. Därför har vi sammanfattat all forskning kopplat till projektet i en KULTURHÄLSOBOX, som delas ut till alla vård- och hälsocentraler i Sverige.  Boxen består av av en samlad bokserie bestående av sex olika skrifter som vardera representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, bild, teater, film och stillhet skrivna av spjutspetsforskare, författare och kulturproducenter.

Att sprida kunskap till vårdens väntrum där både patienter, vårdgivare samt anhöriga får del av resultaten har möjliggjorts tack vare medel från Postkodlotteriets kulturstiftelse i samarbete med 1.6 miljonerklubben och Uppsala Universitet.

Leave a Reply